Chính sách cookie

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web megacasino-vn.top, bạn đồng ý chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookie theo Chính sách cookie này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách cookie, bạn nên ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Cookie là các tệp nhỏ chứa dữ liệu mà chúng tôi hoặc bên thứ ba có thể lưu trữ trên thiết bị của bạn thông qua trình duyệt web. Thông qua việc sử dụng cookie, chúng tôi có thể thu thập thông tin về hoạt động truy cập và sử dụng của bạn trên trang web megacasino-vn.top.

2. Loại cookie chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie trên trang web megacasino-vn.top:

  • Cookie cần thiết: Đây là những cookie cần thiết để trang web hoạt động chính xác. Chúng bao gồm cookie để xác thực người dùng, quản lý phiên làm việc và đảm bảo an ninh.
  • Cookie hiệu suất: Chúng tôi sử dụng cookie hiệu suất để thu thập thông tin về cách người dùng tương tác với trang web, như số lượt truy cập, trang được xem, thời gian truy cập và hiệu suất trang web nói chung. Thông qua việc thu thập thông tin này, chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của người dùng.

3. Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền chọn từ chối hoặc xóa cookie. Điều này có thể được thực hiện thông qua cài đặt trình duyệt web của bạn. Tuy nhiên, việc từ chối hoặc xóa cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web megacasino-vn.top và một số tính năng có thể không hoạt động đúng.

Chúng tôi không sử dụng cookie để thu thập thông tin cá nhân định danh của bạn. Mọi thông tin thu thập thông qua cookie được xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.