Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web megacasino-vn.top, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản sau. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các tài liệu và thông tin trên trang web megacasino-vn.top được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bản quyền của tất cả các tài liệu thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các bên sở hữu tương ứng.

Bạn có quyền sử dụng tài liệu trên trang web chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bất kỳ việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng tài liệu này cho bất kỳ mục đích thương mại nào đều cần có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi hoặc bên sở hữu tương ứng.

2. Thông tin cá nhân

Khi bạn sử dụng trang web megacasino-vn.top, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và tăng cường trải nghiệm người dùng. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý và bảo mật theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn.

3. Liên kết và dịch vụ bên thứ ba

Trang web megacasino-vn.top có thể chứa liên kết tới các trang web bên thứ ba hoặc dịch vụ từ bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không kiểm soát nội dung và chính sách bảo mật của các trang web hay dịch vụ này.

  • Các liên kết tới các trang web hay dịch vụ bên thứ ba chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và không đại diện cho sự bảo đảm hoặc ủy quyền từ phía chúng tôi.
  • Bất kỳ việc sử dụng trang web hay dịch vụ bên thứ ba đều có rủi ro riêng và nằm dưới sự chịu trách nhiệm của bạn.